Euthalia patala taooana
Grand Duchess
ผีเสื้อราชินี
Euthalia narayana narayana
Green Duke
ผีเสื้อดุ๊กเขียว
Euthalia byakko
Banded Duke
ผีเสื้อดุ๊กทุ่งแสลงหลวง
Euthalia evelina annamita
Red-spot Duke
ผีเสื้อดุ๊กจุดแดง
Euthalia teuta affinis
Banded Marquis
ผีเสื้อมาคีแถบโค้ง
Euthalia teuta goodrichi
Banded Marquis
ผีเสื้อมาคีแถบโค้ง
Euthalia monilis
Red-spot Marquis
ผีเสื้อมาคีจุดแดง (มาคีแถบตรง)
Euthalia dunya dunya
Great Marquis
ผีเสื้อมาคีใหญ่
20 species and subspecies. 20 sp. & ssp.