Papilio clytia clytia (Linnaeus, 1758) : Common Mime / ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา

Family:Papilionidae
Subfamily:Papilioninae
Genus:Papilio
Species:clytia
Subspecies:clytia
Common name:Common Mime
Thai common name:ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา

Papilio clytia clytia : Common Mime / ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา
Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime / ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา
Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime / ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา
Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime / ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา
Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime / ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา
Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime / ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา
Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime / ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา
Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime / ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา
Thianchai Laola