Papilio clytia clytia (Linnaeus, 1758) : Common Mime (ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา)

Family:Papilionidae
Subfamily:Papilioninae
Genus:Papilio
Species:clytia
Subspecies:clytia
Common name:Common Mime
Thai common name:ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา

Papilio clytia clytia : Common Mime (ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา)
02/05/2016 Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime (ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา)
08/09/2015 Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime (ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา)
08/09/2015 Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime (ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา)
08/09/2015 Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime (ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา)
08/09/2015 Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime (ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา)
08/09/2015 Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime (ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา)
08/09/2015 Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Papilio clytia clytia : Common Mime (ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา)
08/09/2015 Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola