Euthalia monina monina
Malay Baron
ผีเสื้อบารอนมลายู
Euthalia monina kesava
Malay Baron
ผีเสื้อบารอนมลายู
Euthalia anosia anosia
Grey Baron
ผีเสื้อบารอนเทา
Euthalia anosia bunaya
Grey Baron
ผีเสื้อบารอนเทา
Euthalia aconthea garuda
Mango Baron
ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง
Euthalia alpheda verena
Streaked Baron
ผีเสื้อบารอนลายขีด
Euthalia phemius phemius
White-edged Blue Baron
ผีเสื้อบารอนขอบปีกขาว
Euthalia tinna paupera
Peninsular Baron
ผีเสื้อบารอนคาบสมุทร
Euthalia djata siamica
Red-spot Baron
ผีเสื้อบารอนจุดแดง
Euthalia lubentina lubentina
Common Gaudy Baron
ผีเสื้อบารอนเขียวแดงธรรมดา
Euthalia lubentina chersonesia
Common Gaudy Baron
ผีเสื้อบารอนเขียวแดงธรรมดา
Euthalia malaccana malaccana
Malay Red Baron
ผีเสื้อบารอนแดงมลายู
23 species and subspecies. 23 sp. & ssp.