Junonia iphita iphita (Cramer, 1779) : Chocolate Pansy (ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้)

Family:Nymphalidae
Subfamily:Nymphalinae
Genus:Junonia
Species:iphita
Subspecies:iphita
Common name:Chocolate Pansy
Thai common name:ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้