Ethope diademoides diademoides Corbet, 1948 : White Diadem / ผีเสื้อตาลจุดขาวเรียง

Family: Nymphalidae
Subfamily: Satyrinae
Genus: Ethope
Species: diademoides
Subspecies: diademoides
Common name: White Diadem
Thai common name: ผีเสื้อตาลจุดขาวเรียง