Yasoda tripunctata atrinotata Fruhstorfer, 1912 : Three-spot Yamfly / ผีเสื้อแสดหางสามจุด

Family:Lycaenidae
Subfamily:Theclinae
Genus:Yasoda
Species:tripunctata
Subspecies:atrinotata
Common name:Three-spot Yamfly
Thai common name:ผีเสื้อแสดหางสามจุด