Pratapa icetoides icetoides (Elwes, 1893) : Smoky Blu Royal (ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว)

Family:Lycaenidae
Subfamily:Theclinae
Genus:Pratapa
Species:icetoides
Subspecies:icetoides
Common name:Smoky Blu Royal
Thai common name:ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว

Pratapa icetoides icetoides : Smoky Blu Royal (ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว)
28/09/2016  Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Pratapa icetoides icetoides : Smoky Blu Royal (ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว)
28/09/2016  Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Pratapa icetoides icetoides : Smoky Blu Royal (ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว)
28/09/2016  Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Pratapa icetoides icetoides : Smoky Blu Royal (ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว)
28/09/2016  Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Pratapa icetoides icetoides : Smoky Blu Royal (ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว)
28/09/2016  Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Pratapa icetoides icetoides : Smoky Blu Royal (ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว)
28/09/2016  Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola
Pratapa icetoides icetoides : Smoky Blu Royal (ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว)
28/09/2016  Chanthaburi (จันทบุรี)
© Thianchai Laola