Poritia manilia evansi Corbet, 1940 : Bicoloured Gem / ผีเสื้อมรกตสองสี

Family: Lycaenidae
Subfamily: Poritiinae
Genus: Poritia
Species: manilia
Subspecies: evansi
Common name: Bicoloured Gem
Thai common name: ผีเสื้อมรกตสองสี
Reference: http://yutaka.it-n.jp/lyc1/80070020.html
Host Plants: Syzygium antisepticum

Poritia manilia evansi : Bicoloured Gem / ผีเสื้อมรกตสองสี
Masakazu Hayashi
Poritia manilia evansi : Bicoloured Gem / ผีเสื้อมรกตสองสี
5th
Masakazu Hayashi
Poritia manilia evansi : Bicoloured Gem / ผีเสื้อมรกตสองสี
Syzygium antisepticum / เสม็ดแดง
Nakhon Nayok (นครนายก)
Masakazu Hayashi