Allotinus taras (Doherty,1889) : N/A / N/A

Family:Lycaenidae
Subfamily:Miletinae
Genus:Allotinus
Species:taras
Common name:N/A
Thai common name:N/A