Abisara kausambi kausambi Felder & Felder, 1860 : Straight Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายตรง

Family: Lycaenidae
Subfamily: Riodininae
Genus: Abisara
Species: kausambi
Subspecies: kausambi
Common name: Straight Plum Judy
Thai common name: ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายตรง
Reference: https://yutaka.it-n.jp/rio/8a200001.html